Szabó Sándor

honlapja

Címlap

Bemutatkozás

Szolgáltatások

Referenciák

Galéria

Partnerek

 

Vidékfejlesztési gyakorlattal, referenciákkal, korrekt áron vállalom építtetők, pályázatot megvalósítók részére

építési beruházások

Generál műszaki ellenőrzését

Hajdú-Bihar és Békés megye területén.

 

Megrendelőim részére teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatást nyújtok magas-és mélyépítési, épületvillamossági, épületgépészeti, közlekedési és vízgazdálkodási építmények szakterületeken. Építtető megbízottjaként, helyszíni képviselőjeként látom el a műszaki ellenőri feladatokat, ellenőrizve és megkövetelve az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, szakma általános szabályai és a kivitelezési dokumentáció betartását, a jótállási, szavatossági, garanciális időszak végéig képviselve Építtető érdekeit.

 

Műszaki ellenőri szolgáltatásomra szüksége lehet, amennyiben:

·         az építőipari kivitelezést több fővállalkozó kivitelező végzi

·         az építési beruházás a Közbeszerzési Törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik

·         hazai vagy Uniós pályázat előírja

·         az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi

·         az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint

·         építőipari kivitelezésben építtetői fedezetkezelő működik közre

 

Műszaki ellenőri szolgáltatásom keretében az alábbi rendeltetésű építmények műszaki ellenőrzését vállalom:

·         Saját tevékenységben:

·          általános építmények, vízgazdálkodási és mélyépítmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése

·         nem ipari paraméterű épületvillamosság és épületgépészet műszaki ellenőrzése

·         Szakági alvállalkozók bevonásával:

·         ipari paraméterű épületvillamosság és épületgépészet műszaki ellenőrzése

·         közlekedési építmények műszaki ellenőrzése 

Generál műszaki ellenőri szolgáltatásom tartalma:

·         dokumentumok (engedélyek,tervek, szerződések) meglétének, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezésének ellenőrzése

·         építőipari kivitelezés szereplőinek mint szolgáltatóknak, generálkivitelező és alvállalkozói  és felelős műszaki vezetői jogosultsági és nyilvántartási adatainak ellenőrzése

·         hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban és a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartatása

·         az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt építési munkaterület átadása 

·         az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének rendszeres ellenőrzése, szükségszerinti, min. heti rendszeres kooperációk lefolytatása, építőipari szereplők tevékenységének összehangolása

·         pályázati külön előírások, szempontok ellenőrzése

·         kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, próbák,vizsgálatok megtörténtének és dokumentálásának ellenőrzése

·         eltakart szerkezetek takarás előtti ellenőrzése, próbák, termék megfelelőségek ellenőrzése

·         az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése észrevételezése

·         hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban

·         határidő, építési ütemek betartásának ellenőrzése

·         átadás-átvételi eljárásokban való részvétel, azok lefolytatása

·         műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése

·         a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének, termék megfelelőségek ellenőrzése

·         kivitelezés alatt biztonsági előírások-munkavédelem, tűzvédelem- ellenőrzése

·         fotó dokumentáció készítése

·         műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése

·         műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására)

·         műszaki tartalom változások kezelése, pályázat esetén ezek formanyomtatványon való dokumentálása

·         pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése

·         teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére

·         műszaki átadás-átvétel és birtokba adás-vételi eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri nyilatkozatok megtétele

·         megvalósulási dokumentáció ellenőrzése

·         jótállás, szavatosság, garanciák kezelése

 

Pályázatok

Vidékfejlesztési gyakorlattal, pályázatírás tevékenység mellett, referenciákkal vállalom építési beruházások generál műszaki ellenőrzését.

 

Vonatkozó linkek: 

·         Facebook

www.facebook.com/szabosandor01

www.facebook.com/szabosandor.mernok

 

·         Országos Építésügyi Nyilvántartás –OÉNY, Elektronikus Építési napló

             

·         Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer – ÉTDR

             

 Vonatkozó jogszabályok:

 

·         1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 

·         1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

·         1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

·         1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

·         2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

·         2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

·         1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 

 

·         2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyvről

 

·         2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 

·         2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 Európai Parlament és a Tanács 203/2011/EU rendelete, az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

 

·         275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

·         253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

 

·         54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

·         191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

·         7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

 

·         176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

·         45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

 

·         25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

 

·         4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

 

·         312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

·         155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

 

·         313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

·         266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

·         245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 

·         238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

 

·         146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 

·         343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

·         256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról