Szabó Sándor

honlapja

Címlap

Bemutatkozás

Szolgáltatások

Referenciák

Galéria

Partnerek

 

Ingatlanvagyon-kezelési,beruházási, karbantartási, felújítási  kivitelezői gyakorlattal,

referenciákkal, korrekt áron vállalom                                         

 építőipari kivitelezők, építési vállalkozók részére

építési beruházások

Építési felelős műszaki vezetését

Hajdú-Bihar és Békés megye területén.

 

Megrendelőim részére teljes körű felelős műszaki vezetői szolgáltatást nyújtok magas-és mélyépítési, épületvillamossági, épületgépészeti, közlekedési és vízgazdálkodási építmények szakterületeken. Kivitelező megbízottjaként, helyszíni képviselőjeként látom el a felelős műszaki vezetői feladatokat, irányítva az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatát, megkövetelve a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, szakma általános szabályai és a kivitelezési dokumentáció betartását, a jótállási, szavatossági, garanciális időszak végéig képviselve az építőipari kivitelező, építési vállalkozó érdekeit.

 

Felelős műszaki vezetői szolgáltatásomra szüksége lehet, amennyiben:

·         bármilyen építési-szerelési munkát végez,

kivéve a saját szakképesítésnek megfelelő szakmunkát, amennyiben a szakmunka építési engedélyhez vagy 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építés egyszerű bejelentéséhez nem kötött.

 

Felelős műszaki vezetői szolgáltatásom keretében az alábbi rendeltetésű építmények műszaki ellenőrzését vállalom:

·         Saját tevékenységben:

·          általános építmények, mélyépítmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű felelős műszaki vezetése

·         nem ipari paraméterű épületvillamosság és épületgépészet felelős műszaki vezetése

·         Szakági alvállalkozók bevonásával:

·         ipari paraméterű épületvillamosság és épületgépészet felelős műszaki vezetése

·         közlekedési és vízgazdálkodási építmények felelős műszaki vezetése

 

Felelős műszaki vezetői szolgáltatásom tartalma:

·         árajánlat, tervdokumentáció alapján árazatlan és árazott tételes építőipari költségvetés, felmérés alapján számlarészletező készítése

·         MVH kódos, Terc ÖN, egyedileg kalkulált költségvetések készítése

·         kivitelező és alvállalkozói és felelős műszaki vezetői jogosultsági és nyilvántartási adatainak ellenőrzése

·         a vállalkozó kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítása

·         az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése

·         az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott

·         az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,

·         a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,

·         pályázati külön előírások, szempontok teljesítése

·         műszaki tartalom változások kezelése, pályázat esetén ezek formanyomtatványon való dokumentálása

·         a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének, termék megfelelőségek ellenőrzése

·         az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása

·         a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése

·         az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása

·         az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele

·         az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,  az alvállalkozói teljesítés igazolása

·         az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság értesítése arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket

·         annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott,legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése

·         az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével

·         természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően dönt azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről

·         az alvállalkozó kivitelezővel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása

·         a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján

·         projekt zárással kapcsolatos tevékenységek: megvalósulási tervdokumentáció, felmérési napló,fotó dokumentáció készítése

·         jótállás, szavatosság, garanciák kezelése

 

 

Pályázatok

Vidékfejlesztési, ingatlanvagyon-kezelési, beruházási, karbantartási, felújítási  kivitelezői gyakorlattal, pályázatírás tevékenység mellett, referenciákkal vállalom építési beruházások generál felelős műszaki vezetését.

 

Vonatkozó linkek:

·         Facebook

www.facebook.com/szabosandor01

www.facebook.com/szabosandor.mernok

·         Országos Építésügyi Nyilvántartás –OÉNY, Elektronikus Építési napló

      ·         Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer – ÉTDR

             

Vonatkozó jogszabályok:

 

·         1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 

·         1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

·         1996. évi LVIII. törvény  a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

·         1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

·         2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

·         2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

·         1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 

·         2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyvről

 

·         2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 

·         2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 

·         Európai Parlament és a Tanács 203/2011/EU rendelete, az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

 

·         275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

·         253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

 

·         54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

 

·         191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

 

·         7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

 

·         176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

·         45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

 

·         25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

 

·         4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

 

·         312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

 

·         155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

 

·         313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

·         266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

·         245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 

·         238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

 

·         146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 

·         343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

·         256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról