Szabó Sándor

honlapja

Címlap

Bemutatkozás

Szolgáltatások

Referenciák

Galéria

Partnerek

 

Korrekt áron, rövid határidővel vállalom

Energetikai tanúsítvány

elkészítését

Debrecen –Derecske- Berettyóújfalu-Komádi

Létavértes-Hajdúszoboszló

vonzáskörzetében.

 

A tanúsítvány az épület felmérése, épületszerkezeteinek, gépészeti és elektromos rendszerének beazonosítása után „részletes számítási módszerrel” készül. Megrendelői igény figyelembevételével a tanúsítványban javaslatot teszek az épület energiahatékonyságának javítására. A javasolt intézkedést és várható eredményét számítással igazolom, így egy tanúsítvány két állapot, a meglévő és a javasolt jövőbeni állapot számítását tartalmazza, az energetikai osztályba sorolásokkal, és minden eltérő szerkezet hő-és nyomásesési grafikonjaival együtt.

Bár a tanúsításnak nem kötelező eleme, nagy hangsúlyt fektetek a helyes páratechnikai rétegrendek kialakítására, ezért minden eltérő rétegrend ellenőrzésre kerül meglévő és tervezett állapotban.

Megrendelői igény esetén elvégzem az épület hőkamerás ellenőrzését.

Vállalom pályázathoz szükséges Energetikai tanúsítvány, teljes körű -építész és szakági-engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció és költségvetés készítését, a megvalósításban kivitelezői oldalról felelős műszaki vezetést, Megrendelői oldalról műszaki ellenőrzést, projektmenedzselést, kifizetési kérelmek összeállítását.

 

Mi az energetikai tanúsítvány?

·         Igazoló okirat, amely a beltéri légállapot szabályozására energiát felhasználó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.

·         Hiteles energetikai tanúsítványnak az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásában található, „HET”azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető, a papírra kinyomtatott példány a hiteles példány másolata.

 

Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány?

·         új épület építése

·         meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása (adás-vétele)

·         meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység bérbeadása

·         250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

 

Mikor nem kötelező az energetikai tanúsítvány?

·         50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű önálló, más épülethez nem csatlakozó épületre

·         (50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű társasházi lakásra kötelező)

·         az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;

·         a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre

·         hitéleti célra használt épületre

·         alacsony energiaigényű mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre

·         ahol a technológiából eredő belső hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m 2 , vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki

·         olyan műemléki vagy helyi védelem alatt álló épületre, ahol az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények betartása a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megváltoztatását eredményezné

·         a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén

·         ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt

·         hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadásnál

 

Mennyi ideig érvényes az energetikai tanúsítvány?

·         A tanúsítvány tíz évig hatályos.

·         Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti.

·         2016. január 1-je előtt kiállított tanúsítványok 2016. január 1-jén hatályba lépő új energetikai minőség szerinti besorolását az Országos Építésügyi Nyilvántartás automatikusan elvégzi, az erről szóló összefoglaló pótlap díjmentesen igényelhető.

 

Milyen besorolási osztályok vannak, és mit jelentenek ezek?

·         A besorolás alapja az ingatlan egy éves, egy négyzetméterére jutó primer energia váltószámmal korrigált energiafogyasztásának, és az egy éves, egy négyzetméterére jutó követelménynek az aránya. Az energiafogyasztást az épület energiaburkának nagysága, rétegrendje, alapterülete, térfogata, épületgépészeti és elektromos kialakítása, szabályozása, és a nyereségek határozzák meg. A skála a legkedvezőbb „AA++” kategóriától a legkedvezőtlenebb „JJ” kategóriáig terjed. A „BB” kategória az energetikai követelményszintnek éppen megfelelő osztályt jelenti.

                         http://www.opten.hu/opten-data/optijus/bmp/1026171_49.pnghttp://www.energiatanusitvanya.hu/uploaded/Energetikai%20tan%C3%BAs%C3%ADtv%C3%A1ny%20besorol%C3%A1sok%20kateg%C3%B3ri%C3%A1k%202016.jpg

·      "BB" vagy annál jobb besorolás csak olyan esetben adható, amennyiben a fajlagos hőveszteségtényező közel nulla követelményszintjét teljesíti, a megújuló részarány min. 25%. 

·       "AA" vagy annál jobb besorolás csak részletes számítási módszerrel, és olyan esetben adható,ahol a hőtermelő időjárásfüggő szabályozása, a hűtési és fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatósága, energiafogyasztásának mérése külön legalább költségosztók felszerelésével vagy egyedi mérőkkel megoldott.

 

Hány energetikai követelmény szint van, és mit jelentenek ezek?

Három :

·         2006. évi általános

·         költségoptimalizált

·         közel nulla

melyek jogszabályok által meghatározott módon kerülnek alkalmazása. Az egyes szintekhez más-más energetikai követelmények tartoznak.

Az osztályba sorolás egységesen a közel nulla követelmény szint alapján történik. 

Jelentős felújítás=a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás.

U= szerkezet hőátbocsátási tényezője

q= fajlagos hőveszteségtényező

E= éves összesített energetikai jellemző

 

Miért tartalmaz felújítási-korszerűsítési javaslatot az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány szinte legfontosabb része ez.

Jogszabály kötelezően előírja az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére vonatkozó javaslattételt, mely tartalmazza a határoló szerkezetek jelentős felújításával és az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésével, és ugyanezek kisebb felújításával járó, műszakilag megvalósítható intézkedéseket, és a minimumkövetelményeket. A javaslatot minden esetben számítással támasztom alá, így egy tanúsítvány két állapot, a meglévő és a javasolt jövőbeni állapot számítását tartalmazza, a besorolásokkal, és minden eltérő szerkezet hő-és nyomásesési grafikonjaival együtt. Számítással igazolom, hogy a javasolt intézkedésekkel az épületszerkezetekben vagy a felületeken páralecsapódás nem keletkezik. Sajnos, jellemzően új építésű épületekben gyakran előfordul a nedvesedés, mely magával hozza a penészesedést, öngerjesztő folyamat beindulásával a növekedő hőátbocsátás miatt egyre fokozódik a lecsapódás, mely a szerkezetek szilárdság csökkenését, kifagyásos rongálódással azok tönkremenetelét okozhatja.

 

Hőkamerás infra ellenőrzés mikor szükséges?

·         Az energetikai tanúsításhoz nem szükséges.

·         A hőkamerás vizsgálat körülményei kötöttek: a külső és belső tér között legalább 10 fokos hőmérséklet különbség, és egyéb meteorológiai feltételek szükségesek.

·         Állapot felméréshez, meglévő hő-és páratechnikai problémák, nedvesedési,

·         épületgépészeti és elektromos problémák megoldásához javasolt az alkalmazása:

·         Épületszerkezetek vizsgálatánál: teljes hőtérkép készítése, a mért pontos felületi hőmérsékletek a légtérhez tartozó harmatponti hőmérséklettel összevethetők. Hőhidak (áthidaló, koszorú, nyílászáró, hőszigetelő réteg), eltérő anyagú szerkezetek (pl. téglafalban vasbeton pillér) beazonosíthatók. Nedvesedés kialakulhat szerkezeti hőhíd, nem megfelelő rétegrend, terek használati módja, kapilláris felszívódás és tömítetlen épületgépészeti csővezetékek miatt. A nedves vakolat és padló felületéről elpárolgó nedvesség miatti hőmérséklet csökkenés, és a  szerkezetben lévő nedvesség jó hővezetése miatti alacsonyabb felületi hőmérséklet jól kimutatható.

·         Épületgépészet vizsgálatánál: padlófűtés, falfűtés, eltakart csővezetékek bemérése, gépészeti hőszigetelések ellenőrzése.

·         Elektromos rendszer vizsgálatánál: túlterhelt vezetékek, kötéshibák feltárása, zárlatos kapcsolók, relék bemérése.

Energetikai pályázatok

·        Otthon Melege Program „ Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram.  Kódszáma: ZFR-CSH/2016

Főbb szabályok: 1995.12.31.-ig kiadott építési engedély, 1 lakásos lakott lakóépület max 135 m2 fűtött alapterületig, magánszemély pályázó, költségoptimalizált követelményszint, támogatás 40-55% és 1250 e-2500 e  ft fejlesztés komplexitásától függően,  de max. 900 ft/ kg megtakarítható CO2.

 

·         Uniós pályázatok (TOP, GINOP, VP…)

Általában elvárások: energiahatékonyság javítás, megújuló energiával kapcsolatos beruházás több épület fűtési, használati melegvíz szükségletét elégíti ki,   több megújuló energiaforrás kombinált használata, éves megtakarított energia mennyisége, éves megtakarított CO2, energetikai besorolási osztály.

 

Pályázat feltételeként meghatározott energetikai tanúsítások elkészítését vállalom:

pályázat beadásakor:

·          meglévő állapotról, 1 db hitelesített energetikai tanúsítvány

·          tervezett állapotról, 1 db nem hitelesített energetikai tanúsítvány

pályázat zárásakor:

·         tervezett állapotról, 1 db hitelesített energetikai tanúsítvány

 

Energetikai korszerűsítés tervezése

Megrendelői igénynek, pályázati követelményeknek megfelelő

·         építész

·         épületgépész és

·         elektromos

engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervekkel összhangban lévő, valós tételes építőipari költségvetés elkészítését vállalom. A korszerűsítési tervnek része a meglévő épület hő-és páratechnikai, nedvesedési és statikai állapotának meghatározása szerkezetek feltárásával és pontos felmérésével.

Energiahatékonyság javítására tett korszerűsítési javaslatnak nem feltétlenül kell hőszigetelést tartalmaznia.

 

Vonatkozó linkek:

·         Facebook

www.facebook.com/szabosandor01

www.facebook.com/szabosandor.mernok

             

·        Épületenergetikai tanúsítók gyűjtőportál (kereső):

 

·    Energetikai tanúsítvány pótlap igénylés a 2013.01.01. és 2015.12.31. között az e-tanúsítás által kiállított hiteles energetikai tanúsítványokhoz. (átsorolás)

 

·        Otthon Melege Program Pályázati útmutató

http://www.kormany.hu/download/2/2b/a0000/Palyazati%20Felhivas.pdf

 

·        Otthon Melege Program Pályázati felhívás

http://www.kormany.hu/download/2/2b/a0000/Palyazati%20Felhivas.pdf

 

Vonatkozó jogszabályok:

·         1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 

·         1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

·         1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

·         253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

 

·         54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

·         7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

 

·         176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

·         312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

·         313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

·         264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

 

·         2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről

 

·         266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről